ΦΟΣΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εμπορική διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλάζει σημαντικά. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους Τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι παραγωγοί ΑΠΕ θα αποζημιώνονται μέσω μηχανισμών βασισμένων στην αγορά και θα υφίστανται κόστη εξισορρόπησης εφόσον οι προβλέψεις
παραγωγής διαφέρουν από τα πραγματικά επίπεδα παραγωγής. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Νόμος 4414/2016 θεμελιώνει τη μετάβαση προς την άμεση συμμετοχή των μονάδων ΑΠΕ (πάνω από συγκεκριμένα όρια εγκατεστημένης ισχύος) στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) και στο μηχανισμό εξισορρόπησης και εκκαθάρισης αποκλίσεων που διενεργεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), λαμβάνοντας επιπλέον μία προσαύξηση επί της τιμής εκκαθάρισης της αγοράς («Λειτουργική Ενίσχυση Διαφορικής Προσαύξησης» ή Feed-in Premium). Οι παραγωγοί ΑΠΕ θα αποκτήσουν με τον τρόπο αυτό αυξημένα κίνητρα ανταγωνιστικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα επωμιστούν την ευθύνη της ακρίβειας πρόβλεψης της παραγωγής τους, ήτοι θα καταστούν οικονομικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο κόστος εξισορρόπησης του συστήματος ΗΕ σε πραγματικό χρόνο όταν αυτό προκαλείται από ανισορροπίες μεταξύ προβλέψεων και πραγματικής παραγωγής τους.
Το παραπάνω πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής αγοράς ΗΕ προς το Ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο (Electricity Target Model), συνεπάγεται την άμεση αποκέντρωση διαδικασιών που έως σήμερα βρίσκονταν στον κεντρικό έλεγχο του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή τη μεταφορά της ευθύνης εξισορρόπησης από τον ΑΔΜΗΕ στους επιμέρους παραγωγούς ΑΠΕ. Σημαντικό ρόλο στην εμπορική διαχείριση των ΑΠΕ στην Ελλάδα θα παίζουν πλέον οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ), μέσω των οποίων σταθμοί ΑΠΕ πολλών παραγωγών θα συμμετέχουν στην αγορά και στους μηχανισμούς εξισορρόπησης στα πλαίσια μεγαλύτερων χαρτοφυλακίων. Η συμβολή των ΦοΣΕ ΑΠΕ θα είναι σημαντική στον περιορισμό της απόκλισης πρόβλεψης – πραγματικής παραγωγής, χάρη στο φαινόμενο της χωρικής διαφοροποίησης που αμβλύνει σημαντικά την αβεβαιότητα και μεταβλητότητα της παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ.

H OPRIMUS ENERGY

Η Optimus Energy είναι η πρώτη ελληνική ενεργειακή εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπροσώπησης και οικονομικής βελτιστοποίησης σε Παραγωγούς ΑΠΕ στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕ ως ο πρώτος ΦοΣΕ ΑΠΕ, εκπροσωπεί ήδη ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο άνω των 650 Σταθμών ΑΠΕ που ξεπερνά σε εγκατεστημένη ισχύ τα 1100 MW.
Η Optimus Energy προσφέρει υπηρεσίες άμεσης συμμετοχής και αποζημίωσης από την αγορά, η οποία υπό τη νέα δομή του Μοντέλου Στόχου, καλύπτει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα νέων αγορών (προθεσμιακή, προημερήσια, ενδοημερήσια, εξισορρόπησης, επικουρικών υπηρεσιών). Παράλληλα, καλύπτει όλες τις χρεώσεις των Παραγωγών ΑΠΕ που σχετίζονται με την ευθύνη εξισορρόπησης των σταθμών τους (εκκαθάριση αποκλίσεων και ακρίβεια προβλέψεων), ενώ προσφέρει στους Παραγωγούς ΑΠΕ ασφαλή και διαφανή πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής και διαχείρισης των σταθμών μέσα από τη δικτυακή πλατφόρμα της. Επιπλέον η Optimus Energy προσφέρει στρατηγικές παρακολούθησης και μετριασμού τυχόν κινδύνων σε συνεχή χρονική βάση 24/7/365, με εξατομικευμένες αναφορές και συστάσεις στους πελάτες της, αναδεικνύει και υποστηρίζει με προτάσεις διορθώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, αναλαμβάνει την πώληση Εγγυήσεων Προέλευσης, ενώ είναι έτοιμη για την υποστήριξη υλοποίησης διμερών συμβάσεων (PPAs) και την προσφορά οικονομικών προϊόντων με τυποποιημένους ή εξατομικευμένους όρους.
H Optimus Energy επενδύει συνεχώς σε τεχνολογίες προβλέψεων παραγωγής ΑΠΕ, διαχείρισης σταθμών σε πραγματικό χρόνο και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και συστημάτων, ενώ βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας ως μέλος ερευνητικών ομάδων χρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπροσώπησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγών Μελών του Π.Σ.Α.Φ. (εφεξής “Παραγωγοί”), που αναμένεται να συμμετάσχουν στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιθυμούμε την ένταξη των σταθμών σας στο χαρτοφυλάκιο των σταθμών ΑΠΕ που εξυπηρετούμε.
Η πρότασή μας συναρτάται με το εκάστοτε μοντέλο οργάνωσης της χονδρεμπορικής αγοράς, και συνίσταται στα ακόλουθα:
A) Διάστημα μετά την εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και πριν την πλήρη εφαρμογή όλων των χρεώσεων που θα επιβάλλονται στους παραγωγούς ΑΠΕ Κατά το διάστημα αυτό (από 1η Νοεμβρίου 2020 έως και πιθανώς τις αρχές 2022) είναι σε εφαρμογή όλες οι επιμέρους αγορές της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και επομένως η Optimus Energy θα αναλάβει:
1) την καθημερινή βέλτιστη πρόβλεψη παραγωγής των σταθμών της Εταιρείας τόσο σε προημερήσιο όσο και ενδοημερήσιο επίπεδο,
2) την καθημερινή υποβολή κατάλληλων προσφορών σε όλες τις επιμέρους αγορές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
3) τη διευθέτηση όλων των θεμάτων διαχείρισης με το ΕΧΕ,
4) τη διευθέτηση όλων των οικονομικών συναλλαγών με τον Οίκο Εκκαθάρισης, (ENERGY CLEAR) μέσω ενός Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους,
5) τη συλλογή και διαχείριση των μετρητικών δεδομένων για λόγους διευθέτησης των πληρωμών και για τη βελτιστοποίηση των προβλέψεων παραγωγής,
6) τη μηνιαία ή εβδομαδιαία καταβολή πιστώσεων στον Παραγωγό με βάση (α) τις μετρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους μετρητές των σταθμών και (β) την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,
7) τη μηνιαία εκκαθάριση και τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας,
8) την υπηρεσία αυτοτιμολόγησης, ώστε να μειωθεί ο λογιστικός φόρτος εργασίας του Παραγωγού
9) διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της Optimus Energy, για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την καθημερινή διαχείριση των σταθμών της Εταιρείας, και
10) την ενημέρωση της Εταιρείας αναφορικά με τη διαχείριση που έγινε κατά τον προηγούμενο μήνα (σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο), μέσω σχετικής μηνιαίας αναφοράς.

Επίσης, η Optimus Energy δύναται να σας παρέχει:
11) άμεση ενημέρωση όταν εντοπιστεί μη-διαθεσιμότητα ή μειωμένη παραγωγή κάποιου σταθμού βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του Σταθμού ώστε να μειωθούν οι απώλειες εσόδων για τον Παραγωγό, και
12) τεχνική βοήθεια και συμβουλές επενδύσεων για μελλοντικές επενδύσεις των Παραγωγών σε ενεργειακά έργα και ενημέρωση για τις αναδυόμενες προκλήσεις της αγοράς βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην ανάπτυξη της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα τελευταία 15 έτη

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπάρχουν δύο πακέτα / μέθοδοι πληρωμής από την Εταιρεία στην Optimus Energy, ως ακολούθως:
1ο πακέτο: Αποζημίωση ίση με xxx* €/ΜWh σε περίπτωση εκπροσώπησης με ανάληψη των ανωτέρω εργασιών (1) – (10) από την πλευρά της Optimus Energy και διενέργεια μηνιαίων πληρωμών προς τον Παραγωγό, χωρίς άμεση ενημέρωση όταν εντοπιστεί μη διαθεσιμότητα ή μειωμένη παραγωγή κάποιου σταθμού και χωρίς περαιτέρω τεχνική βοήθεια σε θέματα της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
2ο πακέτο: Αποζημίωση ίση με xxx* €/ΜWh σε περίπτωση εκπροσώπησης με ανάληψη των ανωτέρω εργασιών (1) – (12) από την πλευρά της Optimus Energy, που περιλαμβάνει εβδομαδιαίες πληρωμές του Παραγωγοί, άμεση ενημέρωση όταν εντοπιστεί μη-διαθεσιμότητα ή μειωμένη παραγωγή κάποιου σταθμού και πλήρη τεχνική βοήθεια σε θέματα της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Σημείωση afo.gr: Για λόγους πολιτικής της εταιρείας, δεν δημοσιοποιούμε το κόστος αποζημίωσης των Μελών ΠΣΑΦ το οποίο θα το μάθετε μετά την επικοινωνία με την Optimus.
Και στα δύο πακέτα η αποζημίωση καλύπτει πλήρως:
α) το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών της Optimus Energy προς την Εταιρεία, β) όλα τα κόστη της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένης της χρέωσης εξισορρόπησης (εκκαθάριση αποκλίσεων) και του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ), γ) τα διαχειριστικά έξοδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους (Τράπεζα που αναλαμβάνει τις εκκαθαρίσεις) και του ΑΔΜΗΕ για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, τα οποία εκτιμώνται γύρω στα 0,10 €/ΜWh, και δ) τα κόστη των μαζικών πληρωμών και εμβασμάτων από την Τράπεζα της Optimus Energy στην Τράπεζα της Εταιρείας. Η ανωτέρω αποζημίωση θα είναι πληρωτέα σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση (ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο συνεργασίας από τον Παραγωγό), και θα αφαιρείται από τις μηνιαίες ή εβδομαδιαίες πληρωμές της Optimus Energy προς την Εταιρεία για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Κατά το διάστημα αυτό (πιθανώς από αρχές 2022 και μετά, θα οριστεί με απόφαση της ΡΑΕ) θα είναι σε πλήρη εφαρμογή όλες οι επιμέρους αγορές της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το σύνολο των αποκλίσεων μεταξύ προβλέψεων και πραγματικής παραγωγής θα εκκαθαρίζεται στην αγορά εξισορρόπησης. Κατά το διάστημα αυτό η Optimus Energy θα αναλάβει:
1) την καθημερινή βέλτιστη πρόβλεψη παραγωγής των σταθμών της Εταιρείας τόσο σε προημερήσιο όσο και ενδοημερήσιο επίπεδο,
2) την καθημερινή υποβολή κατάλληλων προσφορών σε όλες τις επιμέρους αγορές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
3) τη διευθέτηση όλων των θεμάτων διαχείρισης με το ΕΧΕ,
4) τη διευθέτηση όλων των οικονομικών συναλλαγών με τον Οίκο Εκκαθάρισης, (ENERGY CLEAR) μέσω ενός Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους,
5) τη συλλογή και διαχείριση των μετρητικών δεδομένων για λόγους διευθέτησης των πληρωμών και για τη βελτιστοποίηση των προβλέψεων παραγωγής,
6) την μηνιαία ή εβδομαδιαία καταβολή πιστώσεων στον Παραγωγό με βάση (α) τις μετρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους μετρητές των σταθμών και (β) την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας,
7) τη μηνιαία εκκαθάριση και τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας,
8) την υπηρεσία αυτοτιμολόγησης, ώστε να μειωθεί ο λογιστικός φόρτος εργασίας του Παραγωγού
9) διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της Optimus Energy, για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την καθημερινή διαχείριση των σταθμών της Εταιρείας, και
10) την ενημέρωση της Εταιρείας αναφορικά με τη διαχείριση που έγινε κατά τον προηγούμενο μήνα (σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο), μέσω σχετικής μηνιαίας αναφοράς.
Επίσης, η Optimus Energy δύναται να σας παρέχει:
11) άμεση ενημέρωση όταν εντοπιστεί μη-διαθεσιμότητα ή μειωμένη παραγωγή κάποιου σταθμού βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του Σταθμού ώστε να μειωθούν οι απώλειες εσόδων για των Παραγωγό, και 12) τεχνική βοήθεια και συμβουλές επενδύσεων για μελλοντικές επενδύσεις των Παραγωγών σε ενεργειακά έργα και ενημέρωση για τις αναδυόμενες προκλήσεις της αγοράς βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην ανάπτυξη της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα τελευταία 15 έτη.
Για τις ανωτέρω υπηρεσίες της Optimus Energy προς την Εταιρεία, θα υπάρχει αποζημίωση που θα καθοριστεί δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της φάσης αυτής (ανάλογα του ύψους των χρεώσεων της χονδρεμπορικής αγοράς), και θα καλύπτει πλήρως:
α) το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών της Optimus Energy προς την Εταιρεία,
β) όλα τα κόστη της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένης της
χρέωσης εξισορρόπησης (εκκαθάριση αποκλίσεων),
γ) όλα τα διαχειριστικά έξοδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), του Οίκου
Εκκαθάρισης (EnExClear), του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και του ΑΔΜΗΕ για τη
λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και
δ) τα κόστη των μαζικών πληρωμών και εμβασμάτων από την Τράπεζα της Optimus Energy στην Τράπεζα της Εταιρείας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ

Επιπλέον Έσοδα από την διαπραγμάτευση και πώληση Εγγυήσεων Προέλευσης
Η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει επιπλέον έσοδα μέσω της ανάθεσης στην Optimus Energy, της πώλησης των Εγγυήσεων Προέλευσης από τους σταθμούς των Παραγωγών σε Προμηθευτές με προνομιακούς όρους.

Αποστολή πληροφοριών από την Εταιρεία στην Optimus Energy
Οι πληροφορίες που θα πρέπει να αποστέλλει η Εταιρεία στην Optimus Energy, προκειμένου η τελευταία να πετύχει τη βελτιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου, είναι οι ακόλουθες:
α) η προβλεπόμενη διαθεσιμότητα των σταθμών, εφόσον δεν είναι 100%
β) ειδοποίηση για τυχόν σημαντικά περιστατικά που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των μονάδων των σταθμών ΑΠΕ σε πραγματικό χρόνο ή σε μελλοντικό στάδιο, και
γ) οι μετρήσεις παραγωγής σε πραγματικό χρόνο (αυτόματα από τoυς inverters του σταθμού).
H αποστολή των παραπάνω πληροφοριών μπορεί να εξασφαλιστεί σε συνεχή βάση με μηδενικό διαχειριστικό κόστος για τον Παραγωγό και την Optimus Energy μέσω της πραγματοποίησης μόνιμης τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης του SCADA συστήματος των σταθμών με το πληροφοριακό σύστημα της Optimus Energy σε πραγματικό χρόνο. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στην Optimus Energy κάθε διευκόλυνση για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των δύο συστημάτων.

Back to top button