ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΠΙΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Παράδειγμα, για 500kW

Σε ενημέρωση των παραγωγών ΑΠΕ που επιθυμούν να συνδεθούν στο σύστημα, η ΡΑΕ, με απόφασή της που δημοσιεύτηκε σε σχετικό ΦΕΚ, καθορίζει την μεθοδολογία με την οποία καθορίζεται ο επιμερισμός του κόστους των έργων επέκτασης του Δικτύου, για τη σύνδεση νέων έργων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ προβλέπεται η κατασκευή εργών επέκτασης του Συστήματος, ιδίως νέων υποσταθμών, στα οποία θα συνδεθούν έργα ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο πρώτος σταθμός ΑΠΕ που αδειοδοτείται (στην αδειοδότηση περιλαμβάνεται και η κατασκευή των έργων επέκτασης του Συστήματος), έχει την υποχρέωση πληρωμής και υλοποίησης των έργων.
Τα έργα αυτά αποτελούν υποδομή του δικτύου και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούν και από άλλους σταθμούς ΑΠΕ.

Οι σταθμοί αυτοί, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, λαμβάνουν διακριτά όρους σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή στο ίδιο σημείο (υποσταθμό) και εύλογα πρέπει να αναλάβουν ένα μέρος του κόστους των έργων επέκτασης του Συστήματος που τους αναλογεί.
Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, ανακοινώνει ότι αποφάσισε τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος για σύνδεση Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Ποιες περιπτώσεις αφορά;
Η μεθοδολογία αφορά στον τρόπο επιμερισμού, μεταξύ των Χρηστών, του κόστους των έργων επέκτασης του Συστήματος για τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:
Σύνδεση νέου Πελάτη ή Παραγωγού σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα.
Σύνδεση του Δικτύου σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση Πελάτη ή Παραγωγού στο Σύστημα.
Σύνδεση νέου Πελάτη ή Παραγωγού σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση υφιστάμενου Πελάτη ή Παραγωγού του Συστήματος.

Ποια είναι τα κοινά έργα στα οποία θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους ;
Τα κοινά έργα επέκτασης για τα οποία θα υπάρξει επιμερισμός του κόστους είναι τα ακόλουθα:
Σημείο Σύνδεσης σε υφιστάμενο Υποσταθμό Χρήστη
Στα κοινά έργα επέκτασης για τη σύνδεση περιλαμβάνονται: Ζυγοί Υψηλής Τάσης (YT), Αποζεύκτης τομής Ζυγών ΥΤ ή/και διασυνδετικές πύλες Ζυγών ΥΤ, Πύλες Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ), Γραμμές Μεταφοράς (αν υπάρχουν).
Σημείο Σύνδεσης σε υφιστάμενη ΓΜ που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης Χρήστη
Στα κοινά έργα επέκτασης για τη σύνδεση περιλαμβάνεται το τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) που θα απαιτείτο για τη σύνδεση στο Σύστημα του νέου Χρήστη, αν δεν υπήρχε η υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς ως έργο επέκτασης για τη σύνδεση του υπάρχοντος Χρήστη.
Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη το κατασκευαστικό κόστος των κοινών έργων επέκτασης (C), γίνεται αναγωγή του κατασκευαστικού κόστους στο χρόνο σύνδεσης του νέου Χρήστη (Παραγωγός – Πελάτης – Δίκτυο) (Cαναγ) και απομείωση της αξίας των έργων λόγω αποσβέσεων (Cτελ).
Με την εν λόγω μεθοδολογία ρυθμίζεται θεσμικά ο επιμερισμός του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος για σύνδεση Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), διευκολύνοντας σημαντικά την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ.

Πηγή: enegrypress.gr

ΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Για έναν υποσταθμό 50MW που κόστισε στον Α! επενδυτή (μεγαλοεπενδυτή) 2.400.000€ και ο ίδιος θα χρησιμοποιήσει τα 20MW, τότε μπορούν να “κουμπώνουν πάνω του” ακόμη 60 “πεντακοσάρια” με κόστος (ανά 500kW): 24.000

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button