ΕΦΚΑ: ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ …ΣΑΣΜΟΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Όλες οι εξελίξεις για την ασφάλιση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΦΚΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ:

Απαντώντας στο παρακάτω μήνυμά σας το οποίο προωθήθηκε στην Υπηρεσία μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1) Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των φυσικών προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 7 του άρθρου 39 «Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών» του ν. 4387/2016 (A’ 85) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-7 έχουν οι ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 του ν. 4387/2016 αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος πάνω από 20kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και...

AFO PREMIUM

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η πρόσβαση σε συγκεκριμένα θέματα του afo.gr παρέχεται μόνο στα premium Μέλη.

ΜΕΛΟΣ AFO.GR

Εάν είστε Μέλος και παρόλα αυτά δεν μπορείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο θέμα, κάντε είσοδο με τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη σας δόθηκαν.

Back to top button